Általános szerződési feltételek

ÁSZF – Burkon Média Kft.

Online marketing szolgáltatás megrendelése / ajánlat kérése

A Burkon Média Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) a szöveges tartalom, online marketing tevékenység online megrendeléssel történő szolgáltatásokra vonatkozóan gazdálkodó szervezetek és egyéni megrendelők részére.

Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől

   1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma
    • 1.1. A Szolgáltató a Megrendelő részére online megrendelhető, szövegírás és/vagy online marketing szolgáltatást nyújt, amiért a Megrendelő a Szolgáltató által a vásárlási felületen feltüntetett díjakat köteles megfizetni. Ajánlatkérő űrlap kitöltése, elküldés nem jár semmilyen kötelezettséggel. Az alább felsoroltak kizárólag webáruházas megrendelés esetén értényesek. A https://onlinetartalom.hu/web10000/ oldalon elküldött űrlap nem tekinthető vásárlásnak. Az csupán egy ajánlatkérés, ami nem jár semmilyen kötelezettséggel. Vásárlásnak kizárólag a https://onlinetartalom.hu/termek/tartalom/ oldalon leadott rendelések minősülnek. Az alábbi szabályok is csak az itteni vásárlást szabályozzák.
    • A szövegírás és/vagy online marketing szolgáltatás tartalmazza:
     • 1.1.1. A Megrendelő által megadott paraméterek szerinti szöveg megírását
     • 1.1.2. A Megrendelő részére letölthető formátumban elküldött szöveges dokumentum elkészítését
 • 1.1.2 Az online marketing szolgáltatás részleteit az egyedi termék megrendelésekor megadott termék paraméterek taglalják.
   • 1.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megrendelt szolgáltatást a megadott határidőre elvégzi. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, azt a megrendelés leadását követően, a Megrendelő által a megrendeléskor megadott határidő előtt legalább két munkanappal jelzi a Megrendelő felé. Ebben az esetben a Szolgáltató az előre kifizetett szolgáltatási díjat visszautalja a Megrendelőnek.
   • 1.3. Amennyiben a szerződés tárgya szövegírás szolgáltatás, nem egyedi tartalom, a Szolgáltató egy szöveges dokumentumban, a szöveges tartalmat a Szolgáltató rendszerén keresztül teszi letölthetővé a Megrendelő számára. A Szolgáltató a szöveges tartalmon a feltöltést követően utólagos módosítást legfeljebb egy alkalommal végez.
  1. A szolgáltatás feltételei, a felek kötelezettségei
   • 2.1. A Szolgáltató kötelezettsége az Megrendelő által megrendelt szolgáltatást elvégezni.
   • 2.2. A Szolgáltató jogosult elállni a feladat teljesítésétől. Ebben az esetben a Szolgáltató az előre kifizetett teljes díjat visszafizeti a Megrendelőnek.
   • 2.3. A Szolgáltató minden esetben a megrendeléskor, a Megrendelő által megadott paraméterek szerint készíti el a szöveges tartalmat, végzi el az online marketing szolgáltatásra vonatkozó feladatokat. Utólagos módosítás külön megállapodás tárgyát képezi.
   • 2.4. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó összeget nem fizet vissza, kizárólag akkor, ha a Szolgáltató áll el a munkavégzéstől, és a szolgáltatás díját a Megrendelő a megrendelés után megküldött díjbekérő alapján kifizette.
   • 2.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa előállított tartalom felhasználásából eredő esetleges károkért. Ideértve az anyagi és az erkölcsi károkat is.
   • 2.6. A Szolgáltató minden egyes szövegírás csomag megrendeléshez egyedi szöveges tartalmat állít elő. Ugyanakkor nem garantálja azt, hogy a Szolgáltató által megírt szövegben és az interneten, más offline szöveges dokumentumokban található mondatok és szövegrészek, illetve idézetek között nem lesz hasonlóság, egyezés.
   • 2.7. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás a jellegénél fogva nem továbbértékesíthető. Az Megrendelő a Szolgáltatást kizárólag a saját nevében veheti igénybe. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.
   • 2.8. A Megrendelő kártérítés nem kérhet, vitás esetekben külső szakértő bevonása szükséges.
   • 2.9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő az internetkapcsolat, illetve más technikai meghibásodás miatt nem tudja időben letölteni az általa megrendelt szöveges tartalmat.
   • 2.10. Ha a Szolgáltató nem képes határidőre elvégezni a megrendelt szolgáltatást, erről a megrendeléskor megadott e-mail címen tájékoztatja a Megrendelőt. Ebben az üzenetben felajánl egy későbbi határidőt. Ha ezt a Megrendelő nem fogadja el, úgy a szolgáltatásért fizetett összeg visszajár. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a Szolgáltató rajta kívülálló okok miatt nem képes a szolgáltatást elvégezni.
   • 2.11. Az egyedi, szövegíráshoz és online marketing szolgáltatásokhoz kapcsolódó igényekre a Burkon Média Kft. írásban reagál. Ez lehet elutasítás is, ami nem lehet befolyással az eredetileg megadott paraméterek szerinti megrendelésre.
   • 2.12. A Megrendelőnek lehetősége van elállni a vásárlástól. A megrendelés leadásának napján legkésőbb éjjel 24 óráig.
   • 2.13. A Megrendelő kizárólag a megrendelési űrlapon lévő szabad dátumokra adhat le rendelést. Ettől eltérő kérés külön megegyezés tárgyát képezi.
   • 2.14. A Megrendelő egyedi kedvezményeit, a kuponokat a megrendelés leadásakor érvényesítheti. A kedvezmény a szolgáltatás teljes végösszegből számítandó.
   • 2.15. Ameddig a Megrendelő nem egyenlíti ki a díjbekérőn lévő összeget, a Szolgáltató nem kezdi el a munkát. Ebben az estben a határidő mulasztásával arányosan tolódik a munka elvégzésének határideje is. A késedelmes fizetésről a Megrendelő tájékoztatást kap a Szolgáltatótól.
   • 2.16. Amennyiben a Megrendelő 10 munkanapon belül nem fizeti ki a díjbekérőn lévő összeget, úgy a megrendelést a Szolgáltató semmisnek tekinti. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mail értesítést küld, amiben tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy üzleti kapcsolat nem áll fenn kettőjük között. A Megrendelő ebben az esetben nem jogosult kártérítésre.
   • 2.17. A Megrendelő a Szolgáltatótól megredelt szöveges tartalmat, fotót és egyéb online marketing termékeket saját tulajdonaként kezelheti. Azok felhasználásáról a Megrendelő dönt. Azok továbbértékesítésére azonban a Megrendelőnek nincs joga.
 1. Titoktartás
   • 3.1. A Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti, azt harmadik fél részére a Megrendelő előzetes beleegyezése nélkül tovább nem adja. A Szolgáltató köteles titkos/bizalmas adatként kezelni a Megrendelő azonosító kódjait, jelszavait. A GDPR-re vonatkozó szabályozás a Burkon Média Kft. adatvédelmi tájékoztatójában található.
 2. Szolgáltatási szerződés hatálya
   • 4.1. A Megrendelő a szolgáltatást kizárólag jogszerű és törvényes célokra használhatja. Tilos a szolgáltatást törvénybe ütköző célokra használni. A Szolgáltató teljességgel kizárja ezzel kapcsolatban mindennemű felelősségét – harmadik személyekkel szemben is -, tekintettel arra, hogy a szöveges és fotós tartalom felhasználása felett nincs módja kontrollt gyakorolni.
 3. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek
   • 5.1. A Megrendelő a szolgáltatásért a Szolgáltató megrendelő felületén kalkulált egyszeri díjat előre történő esedékességgel fizeti meg a Szolgáltató díjbekérője alapján. A Megrendelő köteles a Szolgáltató által számlázott díjakat annak esedékességekor megfizetni.
   • 5.2. A Szolgáltató a díjbekérőn szereplő összegről annak kiegyenlítése után küld számlát a Megrendelőnek.
   • 5.3. A díjbekérőn, illetve a számlán szereplő díjért a Szolgáltató az ÁSZF 1. és 2. pontjában részletezett feladatokat vállalja.
   • 5.4. A Szolgáltató nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy az általa készített tartalom közvetlenül hozzájárul a Megrendelő marketing munkájának eredményéhez. Annak sikeressége ugyanis több olyan tényező együttes eredménye, amelyek nagy részére a Szolgáltatónak nincs ráhatása.
   • 5.5. A Szolgáltató kérdés esetén a www.onlinetartalom.hu oldalon elérhető chatboton áll a Megrendelő rendelkezésére. Ezt a szolgáltatást egy külső szolgáltató üzemelteti, így annak meghibásodásáért és az ebből adódó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 4. A szerződés időtartama, felmondása
   • 6.1. A Felek a jelen szerződést egyszeri vásárlásra kötik. A szerződés kezdete a Megrendelő által leadott megrendelés időpontja. A szerződés végpontja a Megrendelő által a megrendeléskor meghatározott időpont. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás szövegírás, a Szolgáltató legkésőbb erre az időpontra letölthetővé teszi a Megrendelő számára az általa megrendelt szöveges tartalmat és fotót – amennyiben ez utóbbi is a megrendelés tárgyát képezi.
 • 6.2. A Megrendelő jogosult az ÁSZF-et az alábbiakban felsorolt esetekben azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján megszüntetni:
   • 6.2.1. A Szolgáltató nem küld díjbekérőt, két munkanapon belül nem reagál a megrendelési igényre. A díjbekérő kiküldése is reakciónak minősül.
   • 6.2.2. A Szolgáltató az ÁSZF-ben vállalt titoktartási kötelezettségét megszegi.
   • 6.2.3. A Szolgáltató ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul.
   • 6.2.4. A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
   • 6.2.5. A Szolgáltató visszaél a megrendelő által a szolgáltatás megrendeléskor megadott adatokkal, információikkal.
 • 6.3. A Szolgáltató jogosult az ÁFSZ-et az alábbiakban felsorolt esetekben azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján megszüntetni:
   • 6.3.1. A Megrendelő az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő célra használja a szolgáltatást.
   • 6.3.2. A Megrendelő az ÁSZF-ben rögzített titoktartási elveket megszegi.
   • 6.3.3. A Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul.
   • 6.3.4. A Megrendelő az ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
   • 6.3.5. A Megrendelő minősítése kockázatos, illetve az együttműködés a Szolgáltató üzleti érdekeivel ellentétes.
 • 6.4. A szolgáltatás megkezdésének alapfeltétele:
   • 6.4.1. A Megrendelő által leadott rendelés hiánytalan megléte.
   • 6.4.2. A szolgáltatás megrendelése után a Megrendelőnek automatikusan kiállított díjbekérőt a Megrendelő kiegyenlíti.

Egyéb rendelkezések

   • 7.1.  A Burkon Média Kft. a jelen szerződésben kifejezetten rögzített kötelezettségei, feladatai elvégzésén felül nem vállal felelősséget semmilyen olyan ügyben, amely a felhasználó által használt rendszer sajátosságaiból, a felhasználó által nem teljesített kötelezettségekből, hibás vagy nem jogszerű képi és szöveges tartalmak közléséből, illetve a jogszabályok változása, módosítása, illetve a fogyasztóvédelmi előírások miatt keletkezett, a felhasználót érintő bírságból, szankciókból ered. Ezen esetekben a Burkon Média Kft. nem kötelezhető a felhasználónál esetlegesen felmerülő – a Megrendelő részéről szándékosan, súlyos gondatlanságból vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, a testi épséget, az egészséget veszélyeztető – károk megtérítésére.
   • 7.2. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos Magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos internetes kereskedelmi és online tartalomszolgáltatási szabványok alkalmazandók. A felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.
   • 7.3. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részéről tájékoztató jellegű, időszakos elektronikus leveleket kapjon a megadott e-mail címére. A Szolgáltató garantálja, hogy erre a célra olyan rendszert használ, ami alkalmas arra, hogy a Megrendelő egyszerűen leiratkozzon a szolgáltatásról. Továbbá vállalja, hogy a megadott e-mail címet és a rendszeren keresztül birtokába jutott információkat, adatokat jogosulatlan, harmadik félnek ki nem szolgáltatja, az adatokat legjobb tudása szerint és a rendszer által is védi.

Íratkozz fel a hírlevelünkre

Ha gyakran elúsznak a napjaid és emiatt olykor nehezen tudod követni, hogy éppen mi történik az online marketingben, akkor Neked is segíthet a hírlevelünk. Iratkozz fel, és velünk képben maradhatsz.